Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów: 4,6371

Deklaracja dostępności

Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Stańczak e-mail: pstanczak@stalowawola.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 643 34 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przy biurowcu od strony ul. Wojska Polskiego znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. W sąsiedztwie miejsca parkingowego znajdują się schody do biurowca, na których zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
 3. Na parterze biurowca jest dostęp do wind(do poziomu 11).
 4. Windy posiadają informacje głosową o zamknięciu, otwarciu drzwi oraz piętra na którym się znajdują.
 5. Wybór pięter w windach oznaczony jest Alfabetem Braille’a.
 6. Punkt Obsługi Klienta znajduję się na parterze biurowca z pełnym dostępem dla osób niepełnosprawnych.
 7. Wprowadzone standardy pracowników administracyjnych oraz ochrony biurowca mają m.in. na celu pomoc osobom niepełnosprawnym czy starszym – wskazanie miejsca, pomoc w wejściu/zejściu po schodach.
 8. Biurowiec posiada dodatkowy parking dla Najemców biurowca od ul. WP, również jest wyposażony w miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 9. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych, pętli indukcyjnych, innych oznaczeń, brak ułatwień wejścia od strony AL. Jana Pawła II.
do góry